Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας μέσω τηλεδιάσκεψης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 26ην Απριλίου  2021  ημέρα  Μ. Δευτέρα  και ώρα  14.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο:  « ΄Εγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην θέση « ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ» υφιστάμενης τυροκομικής εγκατάστασης ( Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.)  ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :   «΄Εγκριση χορήγησης  άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης ( Αίτημα κ. Δ.Δημοβασίλη )».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :   «΄Εγκριση χορήγησης  άδειας τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης ( Αίτημα κ. Δ.Σπυριδάκη )».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο   :   « Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Ρυμοτομικού  Σχεδίου Αμφιλοχίας στα Ο.Τ. 106 και των ανώνυμων παραλιακών Ο.Τ. Δυτικά του Ο.Τ. 106 και Βορείως του Ο.Τ. 111 από Αμιγή κατοικία σε Γενική κατοικία ».( Αίτηση κ.κ.

Χ. Τρομπούκη και Η. Καραγιάννη )».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο    :   « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9404 MW Πλατός 1 στη θέση Πλατός Δ.Ε. Αμφιλοχίας, Δήμου Αμφιλοχίας, ΠΕ Αιτ/νίας, της εταιρεία ΑΒΟ WIND ΗΕLLAS A.E.» (ΠΕΤ 2102479223)».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο :« ΄Εγκριση των πινάκων Α1 Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)   2022-2025 ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Γεώργιος Λιάπης ( Γενικός Γραμματέας Δήμου )  ].

ΘΕΜΑ 7ο :« Επικαιροποίηση της αριθμ. 104/2019 Α.Δ.Σ. : « Απ’  ευθείας αγορά ακινήτου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου  ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Γεώργιος Λιάπης   ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

 

ΘΕΜΑ 8ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 9ο  : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

 

 

               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                          Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης