Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Πέμπτη 12 Μαίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

 

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, σύμφωνα με τον αριθμ. ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας  Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022»
[Εισηγητής : Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμφιλοχίας στην συνδιοργάνωση του 4ουΑναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτ/νίας στη Τριχωνίδα «Κτήμα Πιθάρι».
[Εισηγητής : Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής