Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Δευτέρα 20/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

 

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση

(Βιομηχανία Γύψου και Γυψοσανίδων)φερόμενης εκμετάλλευσης

«KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ»

[Εισηγητής: Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου

Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης