Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας με τηλεδιάσκεψη (Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, 19:30)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 23ην Ιουνίου 2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:30 , σύμφωνα με την αρ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 36587/10-6-2021 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021 Β)  και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο:  « Λήψη απόφασης για την μίσθωση μίας (1) υδρευτικής ιδιωτικής γεώτρησης».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :  :« Παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Αμπελακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάμπου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 3ο   :  « Γνωμοδότηση για παρέκκλιση στις αποστάσεις κτιρίου απαραίτητης για την καλή λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Αμοργιανών)»

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο   :   : «Παράταση μίσθωσης κτιρίων Πρόνοιας και Πολεοδομίας ».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο    :   :« Λήψη απόφασης για την λειτουργία Παιδικής Εξοχής Μπούκας για το έτος 2021 και καθορισμός ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Λεωνίδας Κατσαντάς  (Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 6ο  :   « Έγκριση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχήματος σε επιχείρηση στην Κοινότητα Λουτρού ».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : : «Κατανομή Β΄ δόσης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργιών δαπανών Σχολείων».

[ Εισηγήτρια : Η κ. Ελένη Δράκου  ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) ].

ΘΕΜΑ 8ο  : «Λήψη Απόφασης για έγκριση χορήγησης άδειας σε παραγωγό – πωλητή λαϊκών αγορών».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 9ο  : «Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των επιχειρήσεων, που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19, από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το 2021.»

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 10ο  : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

ΘΕΜΑ 11ο  : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροΐδης