Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τρίτη, 26 Μαΐου 2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι την 26ην Μαϊου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10 …. « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 ») για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Δημοτικών έργων»
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης