Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αμφιλοχία    11 -12- 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την  16ην Δεκεμβρίου   2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : « Κατανομή Δ΄δόσης έτους 2020 ( πίστωση 64.060,00 € ) στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ».

[ Εισηγήτρια   : η κ. Ελένη Δράκου ( Πρόεδρος Δ.Ε.Π.) ].

ΘΕΜΑ 2ο:  « Λήψη απόφασης για την  Έγκριση λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης υποδομών σε 24ωρη βάση  ].

[ Εισηγητής    : ο κ.  Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο:  « Λήψη απόφασης για την  μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων σχολικού έτους 2020-2021 ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο   :  « Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων  έτους  2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο   :  « Καθορισμός συντελεστή  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  ( ΤΑΠ)  έτους 2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο   :  « Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων  έτους  2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο   :  « Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

( δημοτικού φόρου ) έτους   2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο   :  « Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται , καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων  έτους  2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο   :  « Καθορισμός τελών καθαριότητας  Λαϊκών   Αγορών  έτους  2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο    :  « Καθορισμός Τέλους Κυριακάτικης Αγοράς  έτους  2021  Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο   :  « Καθορισμός  τελών καθαριότητας & φωτισμού  έτους 2021  Δήμου Αμφιλοχίας ( Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12Ο :   « Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας (Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 13ο  :  «΄Εγκριση Τεχνικού  Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2021 ».

[ Εισηγητής :  ο κ. Γεώργιος Κατσούλας   (Δήμαρχος )  ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης