Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας, Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Αμφιλοχία    23  – 7  –  2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

 

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση ( Κεκλεισμένων των Θυρών ) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας  την 29ην Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  07.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για  λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο  :  « Λήψη απόφασης για την μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα

« ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  »  στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .

[ Εισηγητής   : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 2ο  : « Σύσταση  Ομάδας  Εθελοντών Πολιτικής  Προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών « ΙΟΛΑΟΣ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 4ο:  « Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ΄Αμεσης /Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 5ο  : « Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορειβατικών  Δραστηριοτήτων ( Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)».

[ Εισηγήτρια  : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 6ο  : « Ορισμός εκπροσώπου στην 34η Ετήσια τακτική Συνέλευση 2020 των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 7ο  : « ΄Εγκριση των πινάκων Α1 μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Γεώργιος Λιάπης  ( Γενικός Γραμματέας) ].

 

ΘΕΜΑ 8ο  : « Διαγραφή ( παραγραμμένων) απαιτήσεων τρίτων κατά  του Δήμου  ».

[ Εισηγητής   : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 9ο  : « Παραχώρηση  χρήσης της αίθουσας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. « ΑγίουΘεοδώρου » Αμπελακίου ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

ΘΕΜΑ 10ο : « Παραχώρηση  αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Πατιοπούλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατιοπούλου « ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

ΘΕΜΑ 11ο : « Χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Κομποθέκλας  από το Τοπικό Συμβούλιο Κεχρινιάς ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

ΘΕΜΑ 12ο : « Εκμίσθωση ακινήτου  σύμφωνα με το άρθρο 2 παργ.α΄του Ν.4555/2018 ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

ΘΕΜΑ 13ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού  έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.38525/2010 , του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ.Α΄) του υπ’ αριθμ. 18.318/13.3.2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ ) εγγράφου και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ).