Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμφιλοχίας μέσω τηλεδιάσκεψης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την  26ην Φεβρουαρίου    2021  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο:  « Λήψη απόφασης για την ίδρυση  Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ3 Π.Ε.».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Δήμαρχος ].

 

ΘΕΜΑ 2ο   :   « Σύσταση πάγιας προκαταβολής ».

[ Εισηγητής    : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

 

ΘΕΜΑ 3ο   :   « Κατανομή Α΄δόσης έτους 2021 στις  Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  » .

[ Εισηγήτρια   : η κ. Ελένη Δράκου  ( Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)   ].

 

ΘΕΜΑ 4ο   :  « Υπογραφή της Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA ».

[ Εισηγήτρια   : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

ΘΕΜΑ 5ο  : « Τακτοποιητική αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού  έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης