Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (με τηλεδιάσκεψη)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 19ην Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, σύμφωνα με την αρ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π οικ 44391/14-7-2021 (ΦΕΚ 3112/Β) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο:  «Καθορισμός  αριθμού  αδειών έγκρισης συμμετοχής  στην  Κυριακάτικη Αγορά Δ.Ε Μενιδίου».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :  :« Διαγραφή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :  «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας».

[ Εισηγήτρια : Η κ. Ελένη Δράκου  ( Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) ].

ΘΕΜΑ 4ο   :   : «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής  : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)  ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροΐδης