Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (με τηλεδιάσκεψη)

Αμφιλοχία 6 Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ), που θα πραγματοποιηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021 , ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67

του Ν. 3852/2010, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022»

[ Εισηγητής : Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο: « Παράταση μίσθωσης σχολικού κτιρίου».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: α) «Κατανομή Δ ́ δόσης έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων».

β) «Συμπληρωματική κατανομή επιχορήγησης, προς κάλυψη κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

[ Εισηγήτρια : κ. Ελένη Δράκου (Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος 2022».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης