Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας μέσω τηλεδιάσκεψης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας  καλούμε  σε  ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 26ην Απριλίου  2021  ημέρα  Μ. Δευτέρα  και ώρα  15.00 , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  :

 

ΘΕΜΑ 1ο: «΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων  έτους 2019 ( Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσεως  )  και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».

[ Εισηγητής ο  κ. Δήμαρχος   ] .

                  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                               Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης