Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (Τετάρτη 6/10/2021 19:00)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

 

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

 

« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».

[ Εισηγητής : Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος) ].

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης