ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (αρ. μελέτης —

—— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.10.44 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος