Πρόσκληση: Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας στο δημοτικό κτίριο ΤΚ Στάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 9/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9109

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επισκευής μεταλλικής θύρας  σε δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Στάνου,  κρίνεται αναγκαία  η συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία , καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό χειρισμού αυτών.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-7135.005  «Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας στο δημοτικό κτίριο ΤΚ Στάνου» ποσού 992,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Τρίτη  13/8/2019  και ώρα 11.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μον. δαπάνη
1 Αντικατάσταση –προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας 1 τμχ 800,00 800,00
    Σύνολο 800,00
    ΦΠΑ 24% 192,00
    Γενικό Σύνολο 992,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Νικόλαος Χούτας