Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα
Τηλ. : 2642360406
Fax : 2642360408

Αριθμ πρωτ.   ΔΥ / 18-9-2018
ΤΙΤΛΟΣ:  Κατασκευή παραπηγμάτων που θα χρειαστούν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης , της συντήρησης  και  την αποξήλωση αυτών
ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 4.960,00 Ευρώ#
ΚΑ:  ΚΑ 70-6474.001 Έξοδα εγκαταστάσεως πρόχειρων υποδομών  και λοιπές δαπάνες   για εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2018   είναι αναγκαία η κατασκευή παραπηγμάτων σε μήκος 330 μέτρων( περίπου 80 στέγαστρα ),  πλάτους 3 μέτρων και κατάλληλου ύψους από ξύλινο σκελετό και σκεπή από γαλβανισμένη λαμαρίνα  , η  συντήρηση   και  η  αποξήλωση αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης και αναλυτικά η δαπάνη θα έχει ως εξής:

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ΚΟΣΤΟΣ
1 Κατασκευή παραπηγμάτων που θα χρειαστούν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης , της συντήρησης  και  την αποξήλωση αυτών

 

Υπηρεσία 1 4.000,00 4.000,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

      4.000,00
 

ΦΠΑ 24%

      960,00
 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

      4.960,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  70-6474.001 Έξοδα εγκαταστάσεως πρόχειρων υποδομών  και λοιπές δαπάνες   για εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας του προϋπολογισμού  οικονομικού   έτους 2018 και θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118).

Παρακαλώ όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας  μέχρι  24/9/2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός