ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για εκτυπώσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου
4. Τον ΚΑ 10-6615 Εκτυπώσεις , εκδόσεις βιβλιοδετήσεις του προϋπολογισμού έτους 2017
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για την ανάθεση των παρακάτω εκτυπώσεων των υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 300 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜ 400 1,55 620,00
2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ 8Χ13 ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,25 25,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 645,00
ΦΠΑ 24 % 154,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 799,80
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …