Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς “Προμήθεια επίπλων για το χώρο αναμονής του 3ου Ορόφου του κτιρίου του Δήμου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60445

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Αμφιλοχία      23-07-2019

Αριθ.  Πρωτ.     – 8329  –

 

ΠΡΟΣ

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Τις από 04-07-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Το από 04-07-2019 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ και το αριθμ πρωτ. 6468/04-07-2019 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ.
  5. Τον ΚΑ 10-7133 του προϋπολογισμού έτους 2019 και η αριθμ Α-667/6566-05-07-2019 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την 26/07/2019 και ώρα 11.00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.  Μέτρ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
(€)
1 ΕΡΜΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 85cm*160cm*45cm (ΜΕΛΑΜΙΝΗ 25mm) ΤΕΜ 2 240,00 480,00
2 ΤΡΑΠΕΖΙ meeting  270cm*100cm*75cm (ΜΕΛΑΜΙΝΗ 38mm  ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ) TEM 1 730,00 730,00
ΣΥΝΟΛΟ       1209,68
ΦΠΑ 24%       290,32
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       1.500,00

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, θα είναι σύμφωνα με τις  από 04-07-2019 τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση.

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ