ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 10-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -3.457 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΚΑΜΠΙΝΕΣ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
 4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70.01-7135.005 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΚΑΜΠΙΝΕΣ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ποσού 6.499,96

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την ακόλουθη προμήθειας μετά τοποθέτησης, μέχρι την Δευτέρα 15/4/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Αποδυτήριο ακτών, όπως αυτό περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή τεμ. 6 873,65 5.241,90
Σύνολο 5.241,90
ΦΠΑ 24% 1.258,06
Γενικό Σύνολο 6.499,96

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 10/4/2019 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 104/2019 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών  (ΑΔΑ: Ψ9Α1ΩΨΞ-5ΥΙ)

Προβλέπεται να γίνει η προμήθεια καμπίνων ακτής για την κάλυψη αναγκών των λουόμενων σε πολυσύχναστες παραλίες του δήμου Αμφιλοχίας, (τέσσερις στην παραλία Μενιδίου, δύο στη Δυτική Πλαζ Αμφιλοχίας).

 Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια σετ αποτελούμενο από έξι (6) χημικών αγκυρίων απαραιτήτων για την τοποθέτηση κάθε καμπίνας-αποδυτήριο σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος που θα κατασκευάσει ο Δήμος Αμφιλοχίας  και μεταφορά-ξεφόρτωμα των τεμαχίων στις παραλίες που προαναφέρονται.

Μαζί με την προσφορά θα κατατεθούν φωτογραφίες και ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 Τα υλικά θα παραδοθούν εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

 

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Για εταιρείες

 1. Καταστατικό εταρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων ( αν υπάρχουν)
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (ΟΤΑ) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν 4412/2016)
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)
 4. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν 4412/16

 

 

Για ατομικές επιχειρήσεις

 1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (ΟΤΑ) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν 4412/2016)
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)
 4. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/16
 5. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

Ψ9Α1ΩΨΞ-5ΥΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΑΚΤΗΣ