ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΚΑΔΑ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων αύλειου χώρου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμφιλοχίας   » συνολική προϋπολογιζόμενη  δαπάνη # 4.000,00 € #

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων )
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
  3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
  4. Τον προϋπολογισμό του Ν.Π. έτους 2019 τον Κ.Α. 15-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός  αύλειου χώρου Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμφιλοχίας
  5. Την από 25-06-2019 μελέτη  «Προμήθεια εξοπλισμού οργάνων παιδικής χαράς για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ  ΚΕ.ΚΑΔΑ του Δ. Αμφιλοχίας »
  6. Το αριθμ πρωτ. 547/25-6-2019 Αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005176238)
  7. Την αριθμ  Α-85/26-06-2019  Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 19REQ005176261)
  8. Την άμεση ανάγκη των Παιδικών Σταθμών  για αντικατάσταση  των οργάνων αύλειου χώρου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμφιλοχίας

 

 

Παρακαλώ όπως καταθέστε την προσφορά σας για τα  παρακάτω είδη μέχρι την 27-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας

Τα όργανα είναι τα παρακάτω:

 

Α/Α Περιγραφή είδους Τεμάχια Τιμή Εκτιμώμενη
δαπάνη
1 Πλαστική Τσουλήθρα Διπλή με αναρριχητή και τούνελ 4,00 300,00 1.200,00
2 Πολυσύνθετο 1 4,00 330,00 1.320,00
3 Κάμπια τούνελ 2,00 175,00 350,00
4 Αμαξάκι cozy cope 1,00 80,00 80,00
5 Αμαξάκι cozy coupe dino 1,00 80,00 80,00
6 Αμαξάκι cozy coupe πασχαλίτσα 1,00 80,00 80,00
7 Τραμπάλα αλογάκι 1,00 55,00 55,00
8 Αμμοδόχος χελώνα  (με καπάκι) 1,00 60,81 60,81
Σύνολο 3.225,81
ΦΠΑ 24% 774,19
Γενικό Σύνολο 4.000,00

 

Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με την από 25-6-2019 μελέτη.

Η  πρόεδρος

Φρειδερίκη Λαμπράκη – Σταμούλη

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ