Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τον «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Περδικάκι, Προφήτης Ηλίας, Βρουβιανά, Γραμματικού)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 19-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ: -8.213-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Μίλης Γρηγόριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Περδικάκι, Προφήτης Ηλίας, Βρουβιανά, Γραμματικού)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6262.015 «Καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Ινάχου (Περδικάκι, Προφήτης Ηλίας, Βρουβιανά, Γραμματικού)» ποσού 4.960,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Τετάρτη 24/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ   Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤ 6.3.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (ΠΡΣ

5371)

στρ. 80,00 42,00 3.360,00
ΣΤ 6.5 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες   στρ. 40,00 16,00 640,00
        Σύνολο 4.000,00
        ΦΠΑ 24% 960,00
        Γενικό Σύνολο 4.960,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ