ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 3/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 15.304 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  συντήρησης εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6262.005 «Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας» ποσού 2.281,60€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμφιλοχίας  μέχρι τη Δευτέρα 6-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

 

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον στρογγυλό κόμβο Κατ’ αποκοπή 60,00 60,00
2 Επισκευές σε κάδους απορριμμάτων της παιδικής χαράς ΔΕ Αμφιλοχίας Κατ’ αποκοπή 150,00 150,00
3 Αντικατάσταση χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 59μ 20,00 1.180,00
4 Συντήρηση επισκευή και ενίσχυση δύο ραμπών που βρίσκονται στο Κέντρο Νεότητας. (μεταλλικού σκελετού και δαπέδου) Κατ’ αποκοπή 200,00 200,00
5 Αντικατάσταση μεταλλικής σκάλα στην προκυμαία Κατ’ αποκοπή 250,00 250,00
Σύνολο 1.840,00
ΦΠΑ 24% 441,60
Γενικό σύνολο 2.281,60

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 27-7-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός δέκα ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος

 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2