ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          29-8–2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  11.114 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  υλικών για την υλοποίηση του με αυτεπιστασία έργου :Τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων αιθουσών και μιας τουαλέτας σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή WC AMEA.
  4. Τον ΚΑ 70-7311.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-626 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη  31-8-2017 ώρα 12.00μμ  :

Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδ. Τιμή Καθ. Αξία
1. Πλαστικό χρώμα 10ΛΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 30,00 30,00
2. Ακρυλικό χρώμα 10ΛΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 40,00 40,00
3. Κόλλα πλακιδίων ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 50 0,60 30,00
4. Ασβέστης (23 kG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 2,00 2,00
5 Μαρμαρόσκονη(25kG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 2,50 2,50
6. Τσιμέντο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 6,30 6,30
7. Άμμος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 0,80 16,00
8. Αμμοχάλικο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 0,80 16,00
8. Πλακίδια Μ2 40 9,00 360,00
9. Θερμομονωτικό πάνελ κεραμίδι Μ2 10 35,00 350,00
10. Διογκωμένη πολυστερίνη Μ2 25 12,50 312,50
11. Κουφώματα αλουμινίου Μ2 2,50 250,00 625,00
12 Αποστάτες οπλισμού τεμ 300 0,80 240,00
13. Οπτοπλινθοδομές  6*9*19 τεμ 4.300 0,19 817,00
14. Σετ WC AMEA τεμ 1 800,00 800,00
15. Κιγκλιδώματα εξωστών για ράμπα ΑΜΕΑ m 10,00 45,00 450,00
Σύνολο 4.097,30
ΦΠΑ 24% 983,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.080,65
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.085,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 20-7-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα (ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΨΞ-ΟΛ0)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ 626 (2)

6ΤΠΥΩΨΞ-ΟΛ0(3) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ