ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία: 12/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. -8.839-
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού του κοιμητηρίου Αμφιλοχίας
με σκοπό την αποτροπή πυρκαγιάς, συγκέντρωσης σε αυτό επικίνδυνων για τη Δημόσια
Υγεία οργανισμών όπως πίεσης και για τον ευπρεπισμό των χώρων αυτών, είναι απαραίτη-
τη η ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη καθώς το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου το Δή-
μου Αμφιλοχίας δεν επαρκεί.
4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 45-
6262.001 «Καθαρισμός νεκροταφείο Αμφιλοχίας» ποσού 2.000,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ pdf)