ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          29-8-2017

Αριθ.  Πρωτ.    -11.094 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την συντήρηση των οδών και κοινόχρηστων χώρων και εργασιών διαμόρφωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας ΔΕ Ινάχου.
  2. Τον ΚΑ 30-6662.014 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-638 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη 20-7-2017 και ώρα 12.00μμ :  

 

Α/Α Είδος  

μ.μ.

εκτιμ. τιμή μον. ποσότητα δαπάνη
1 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος  C16/20  

 

m3

 

75,00 215 16.125
Σύνολο: 16.125
ΦΠΑ 24 %:  3.870,00
ΣΥΝΟΛΟ: 19.995,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 5,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 20.000,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 16-8-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 369/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος (ΑΔΑ: ΩΕΨ8ΩΨΞ-61Ν)

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ638

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 16_8_2017