Πρόσκληση για την υπηρεσία ” Συντήρηση πρασίνου Τ.Κ. Λουτρού”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60445
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ.
Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr
Αμφιλοχία       23- 7 -2019 
 Αριθ.  Πρωτ.     – 8327 –
 
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υπηρεσία «Συντήρηση Πρασίνου Τ.Κ. Λουτρού» συν προυπ. 5.000,00 ευρώ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Συντήρηση Πρασίνου Τ.Κ. Λουτρού» συν αξίας 5.000,00 με Φ.Π.Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 08/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της μελέτης μέχρι την 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ.   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) και με τα εξής στοιχεία:

  1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου).
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύρια και επικουρική)
  5. Έναρξη στην Εφορία για το αντικείμενο της επιχείρησης
  6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς όπως και  τον τρόπο επικοινωνίας

 Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

 Νικόλαος Χούτας

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΥ