Πρόσκληση για την Εργασία: ” Ισοπέδωση απορριπτόμενων αδρανών υλικών σε κοινόχρηστους χώρους στη θέση Αγγέλω, Δ.Ε. Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αμφιλοχία: 13122018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ: -12.842-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας «Ισοπέδωση απορριπόμενων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους στη θέση Αγγέλω Δ.Ε. Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6262.001 «Ισοπέδωση απορριπτόμενων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρου » ποσού 4.464,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 14/12/2018 και ώρα 10:00π.μ. :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Ισοπέδωση και διάστρωση προϊόντων εκσκαφών με μηχάνημα m3 800 4.50 3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.600,00
ΦΠΑ 24% 864,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.464,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ-ΑΓΓΕΛΩ