Πρόσκληση για την εργασία :” Επισκευές μαρμάρων κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μπαμπαλιού, Δ.Ε. Ινάχου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία: 12-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                Αριθ. Πρωτ: -12.805 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                              ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Επισκευές μαρμάρων κοινοχρήστων χώρων  στην Τ.Κ. Μπαμπαλιού, Δ.Ε. Ινάχου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6262.008 «Επισκευές μαρμάρων κοινοχρήστων χώρων  στην Τ.Κ. Μπαμπαλιού, Δ.Ε. Ινάχου» ποσού 4.960,00€.
    Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. :

Περιγραφή εργασίας

Μ.Μ. Τιμή μονάδας

(€)

Ποσότητα

(μ2)

Σύνολο

(€)

 Εργασία επισκευής μαρμάρινων πλακών

επίστρωσης

μ2

10,00

400,00

4.000,00

     ΣΥΝΟΛΟ:

4.000,00

     Φ.Π.Α. (24%):

960,00

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

4.960,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ