ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 12/10/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 13.958

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης σχολικών κτιρίων (Λυκείου Αμφιλοχίας) , όπου παρατηρείται τμηματική αποσάθρωση της επικάλυψης των δύο δοκαριών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσεις σοβάδων .
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262.001 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Λυκείου Αμφιλοχίας» ποσού 3.720,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή   13/10/2017 και ώρα 11.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασίας   Μ.Μ. Τιμή

μονάδας

Ποσότητα Σύνολο()
23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ-2303 m2 5,60 368(1) 2.060,80
71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7122 m2 14,00 48,00(2) 672,00

 

22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 m2 5,60 48,00(2) 268,80
  Σύνολο 3001,60
  ΦΠΑ 24% 720,38
  Σύνολο 3.721,98
  Στρογγυλοποίηση -1,98
  Γενικό σύνολο 3.720,00

(1) Διαστάσεις όψης: Μήκος 40m x Ύψος 9,20m

(2) Διαστάσεις δοκαριού: Μήκος 40m x Ύψος 0,60m

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από  20/9/2017 από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ