ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 8/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 15.463 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  συντήρησης σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Ινάχου (Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο ΜΑλεσιάδας)
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6261.001  «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ποσού 1.674,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία συντήρησης σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Ινάχου  μέχρι τη Πέμπτη 9-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

 

α/α Περιγραφή Εργασίας Μον. Μετρ. Ποσό- τητα Μον. Κόστος Σύνολο ()
1 Προμήθεια υλικών Κατ’αποκοπή 550,00   550,00
2 Εργασίες επισκευής-αντικατάστασης Κατ’αποκοπή

 

 

800,00

   800€,00
Σύνολο 1.350,00
ΦΠΑ 24% 324,00
Γενικό Σύνολο 1.674,00

 

 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 27-7-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός δέκα ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ