ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 20/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 16.018 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  συντήρησης σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Ινάχου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6261.001  «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» ποσού 1.674,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία συντήρησης σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Ινάχου  μέχρι τη Τρίτη 21-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μον. δαπάνη
1 Γυμνάσιο Μαλεσιάδας

Ø      Αντικατάσταση κλειδαριάς –αφαλού –πόμολου και επισκευή πόρτας

Ø      Αντικατάσταση τζαμιού σε παράθυρο μπάνιο

Ø      Σιδερένιες λάμες για λουκέτα στις πόρτες και επισκευή πορτών

κατ’ αποκοπή 400,00 400,00
Δημοτικό Σχολείο Βαρετάδας

Ø      Αντικατάσταση τζαμιού πόρτας εισόδου

Ø      Αντικατάσταση πόμολα-κλειδαριές και τοποθέτηση συρτών

κατ’ αποκοπή 400,00 400,00
Δημοτικό Σχολείο Αμοργιανών

Ø      Αντικατάσταση πόμολα-κλειδαριές

Ø      Επισκευή σε πόρτες και αντικατάσταση τζαμιών σε παράθυρα

κατ’ αποκοπή 500,00 500,00
Δημοτικό Σχολείου Θυάμου

Ø      Αντικατάσταση σιδερένιας πόρτας προαυλίου χώρου

κατ’ αποκοπή 310,00 310,00
Σύνολο 1.610,00
ΦΠΑ 24% 386,40
Σύνολο 1.996,40
Στρογγυλοποίηση 3,60
Γενικό σύνολο 2.000,00

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 23-10-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ