Πρόσκληση για «Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Αποδυτηρίων Αθλητικών Υποδομών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αμφιλοχία: 09-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: -6.698-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Μίλης Γρηγόριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας :
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 15-7336.002 «Συντήρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Αποδυτηρίων Αθλητικών Υποδομών» ποσού 2.170,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Αντικατάσταση καλωδίων παροχής ρεύματος 100,00m 2,00€ 200,00€
2 Συντηρήσεις φωτιστικών σωμάτων 5,00 τεμ. 50,00€ 250,00€
3 Επισκευή φωτιστικών σωμάτων 4,00 τεμ. 100,00€ 400,00€
4 Αντικατάσταση ρευματοδοτών 15,00 τεμ. 30,00€ 450,00€
5 Αντικατάσταση διακοπτών 15,00 τεμ. 30,00€ 450,00€
    Σύνολο 1.750,00€
    ΦΠΑ 24% 420,00€
    Γενικό Σύνολο 2.170,00€
CPV 50532400-7   Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ