ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αμφιλοχία: 22-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ: -11.641-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                          Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμφιλοχίας  (Τ.Κ. Ανοιξιατίκου)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 20-7336.001 «Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αμφιλοχίας  (Τ.Κ. Ανοιξιατίκου)» ποσού 4.700,00€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 9.30 π.μ. :

Περιγραφή εργασίας Μον. Μετρ. Ποσότητα

Τιμή μονάδας

 (€)

Σύνολο

 (€)

1

Αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης NYY 3*2,5

μ

396,00

2,00

792,00

2

 

Αντικατάσταση χαλύβδινου ιστού και ΦΣ

τεμ.

20,00

150,00

3.000,00
      Σύνολο 3.792,00
      Στρογγυλοποίηση 3.790,32
  ΦΠΑ 24% 909,68
  Γενικό Σύνολο 4.700,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ