Πρόσκληση για Συντήρηση δημοτ. δικτύου ηλεκτροφωτ. ΔΕ Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 23/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9.554

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μενιδίου (ΤΚ Μενιδίου και ΤΚ Φλωριάδας)
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 62-7336.001  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΤΚ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ)» ποσού 4.994,10

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Τρίτη  27/8/2019  και ώρα 11.00μ.μ.

 

  Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μον. Σύνολο
1 Αντικατάσταση υπόγειας καλωδίωσης NYY 3*2,5 750 1,97 1.477,50
2 Aντικατάσταση φωτιστικού σώματος μικτου φωτισμού, με βραχίονα, στεγανού, με λάμπα LED, επί του ιστού 17 150,00 2.550,00
    Σύνολο 4.027,50
    ΦΠΑ 24% 966,60
    Γενικό Σύνολο 4.994,10

 

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Νικόλαος Χούτας