Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 12ην  Μαϊου   2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη    και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  (Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10…  « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 »)  για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: « ΄Εγκριση  αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης