Πρόσκληση για “Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ινάχου (Τ.Κ. Γιαννοπούλων, Τ.Κ. Πετρώνας και Τ.Κ. Χαλκιοπούλων)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμφιλοχία: 11-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ: -6.777-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                          ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                     Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ινάχου (Τ.Κ. Γιαννοπούλων, Τ.Κ. Πετρώνας και Τ.Κ. Χαλκιοπούλων)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.008 «Βελτίωση Προσβασιμότητας Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Ινάχου» ποσού 13.496,16€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Τρίτη 16/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

    ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
  1 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 2,50 800,00 2.000,00
  2 Διάστρωση αδρανών υλικών Μ2 0,20 44.420,00 8.884,00
        Σύνολο 10.884,00€
        ΦΠΑ 24% 2.612,16€
        Γενικό Σύνολο 13.496,16€
Εργασίες συντήρησης  οδών CPV   45233141-9  

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ