Πρόσκληση για “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Οικισμού Μπούκας και Τ.Κ. Λουτρού, Δ.Ε. Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία: 05-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                         Αριθ. Πρωτ: -3.262-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                           Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Οικισμού Μπούκας και Τ.Κ. Λουτρού, Δ.Ε. Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6261.001 «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Οικισμού Μπούκας και Τ.Κ. Λουτρού, Δ.Ε. Αμφιλοχίας» ποσού 3.696,75€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Επισκευή στέγης (τεγίδωση με ξυλεία και επικεράμωση με νέα κεραμίδια) 90,00m2 25,00€ 2.250,00€
2 Διαμόρφωση επικλίσεων δαπέδου εξωτερικού χώρου με άοπλο σκυρόδεμα 40,00m2 15,00€ 600,00€
3 Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα,  μεταλλικός σκελετός και στήριξη αυτής 5,25m2 25,00€ 131,25€
  Σύνολο 2.981,25€
ΦΠΑ 24% 715,50€
Γενικό Σύνολο 3.696,75€

 

CPV 45261900-3  Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Στέγης

45262350-9  Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος

45261213-0  Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΠΟΥΚΑ-ΛΟΥΤΡΟ