Πρόσκληση για “Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σχολικών μονάδων Δήμου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αμφιλοχία: 16-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ: -4.634-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                              ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                            Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σχολικών μονάδων Δήμου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ: 10-6261.001 «Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σχολικών μονάδων Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 3.100,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 22/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

α/α Τύπος Εργασίας Κόστος κατ’ αποκοπή (€) Ενδεικτ. Ποσότητ. Ενδεικτική Δαπάνη
1 Διέλευση καλωδίων παροχής ρεύματος τύπου Η05VV-U, R 2,00 260,00μ 520,00
2 Διέλευση καλωδίων δικτύου UTP, Cat 6, 4 ζευγών 2,00 260,00μ 520,00
3 Τοποθέτηση επίτοιχων καναλιών διέλευσης καλωδίων διαστάσεων 60Χ40 5,00 232,00μ 1.160,00
4 Τοποθέτηση ρευματοδοτών δικτύου 8 επαφών διπλή (voice, data), ή ρευματοδότης Schuko σε θέσεις όπου απαιτούνται 12,00 10τεμ. 120,00
5 Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής 12,00 5τεμ. 60,00
6 Τοποθέτηση μικροαυτόματων για την ασφάλιση των ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10Α 12,00 10τεμ. 120,00
Σύνολο 2.500,00€
ΦΠΑ 24% 600,00€
Γενικό σύνολο 3.100,00€
CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ