Πρόσκληση για ” Συντήρηση δημοτικού κτιρίου οικισμού Κομποθέκλας Τ.Κ. Κεχρινιάς”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αμφιλοχία: 16-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                Αριθ. Πρωτ: -4.604-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Κομποθέκλας, Τ.Κ.Κεχρινιάς»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6261.002 «Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Κομποθέκλας, Τ.Κ.Κεχρινιάς» ποσού 4.296,60€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 22/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Ποσ. Τιμή μονάδας Σύνολο
1 Καθαίρεση των υφιστάμενων κατεστραμμένων πλακιδίων και τοποθέτηση νέων στη θέση αυτών 25,00m2 22,00€ 550,00€
2 Αποξήλωση παλαιών ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων 7τεμ. 80,00€ 560,00€
3 Επιχρίσματα σε διάφορες θέσεις του κτιρίου και στεγανωτική επίστρωση με τσιμεντοειδή υλικά για τη μόνωση αυτών 157,00m2 15,00€ 2.355,00
    Σύνολο 3.465,00€
    ΦΠΑ 24% 831,60€
    Γενικό Σύνολο 4.296,60€
CPV 45432110-8  Εργασίες Επίστρωσης Δαπέδων
  45332400-7  Εργασίες Εγκατάστασης Εξαρτημάτων Υγιεινής
  45410000-4  Εργασίες Επίχρισης Κονιαμάτων

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ