Πρόσκληση για “Σημειακή επισκευή στη άρθρωση τμημάτων μιας πλωτής προβλήτας του Τουριστικού Καταφυγίου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αμφιλοχία: 07/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ. 8954

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                    ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                                             ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642360423

FAX:  2642360414

Πληροφορίες: Μίλης Γρηγόρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας  Σημειακή επισκευή στη άρθρωση τμημάτων μιας πλωτής προβλήτας του Τουριστικού Καταφυγίου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση για επισκευή και συντήρηση μόνιμων εγκαταστάσεων  στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 ποσού 1.227,60€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις παρακάτω εργασίες:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ σε € ΔΑΠΑΝΗ σε €
Παροχή υπηρεσίας Σημειακή επισκευή στη άρθρωση τμημάτων μιας πλωτής προβλήτας 990,00 990,00
  Δαπάνη 990,00
  ΦΠΑ 24% 237,60
  Σύνολο δαπάνης 1227,60 €

μέχρι την Δευτέρα  12/8/2019 και ώρα 10.00μ.μ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας/ εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κοπίδης Κων/νος