Πρόσκληση για “Εργασίες βελτίωσης χώρων άθλησης Οικισμού Πτελέας, Τ.Κ. Ανοιξιατίκου και Οικισμού Κάμινας, Τ.Κ. Αγριδίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αμφιλοχία: 12-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ: -3585-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                 ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                             Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εργασίες βελτίωσης χώρων άθλησης Οικισμού Πτελέας, Τ.Κ. Ανοιξιατίκου και Οικισμού Κάμινας, Τ.Κ. Αγριδίου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 15-7336.002 «Εργασίες βελτίωσης χώρων άθλησης Οικισμού Πτελέας, Τ.Κ. Ανοιξιατίκου και Οικισμού Κάμινας, Τ.Κ. Αγριδίου» ποσού 2.480,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρη 17/04/2019 και ώρα 10.00π.μ. :

Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Τιμή μονάδας

(€)

Ποσότητα

(μ2)

Σύνολο

(€)

Εργασία κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους  8cm, ελικοπτέρωση και επίπαση με χαλαζιακή άμμο μ2 5,00 400,00 2.000,00€
    ΣΥΝΟΛΟ: 2.000,00€
    Φ.Π.Α. (24%): 480,00€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.480,00€

CPV: 45236110-4  Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ