Πρόσκληση για “Εργασίες συντήρησης των βάσεων σκυροδέματος δημοτικών υποδομών στην παραλιακή Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αμφιλοχία: 22-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ: -4.799-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης των βάσεων σκυροδέματος δημοτικών υποδομών στην παραλιακή Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 «Εργασίες συντήρησης των βάσεων σκυροδέματος δημοτικών υποδομών στην παραλιακή Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 2.492,49€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 28/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. : 

α/α αρ. Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Αναθ. Μο-νάδα Ποσότητα Τιμή  Μον. Δαπάνη
  Μερική Ολική
1   Αποξήλωση υφιστάμενων φθαρμένων ξύλινων κατασκευών   τεμ. 6,00 45,00 270,00  
2 A-12 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος ΟΙΚ-2227 m3 2,00 26,50 53,00  
3 B-29.1.1 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΟ-2511 m3 2,16 72,30 156,17  
4 Β-29.3.3 Κατασκευές βάθρων οποιουδήποτε ύψους και των αντίστοιχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ΟΔΟ-2532 m3 3,48 161,00 560,28  
5 Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 600,00 1,15 690,00  
6 79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες ΟΙΚ-7902 m2 26,40 8,40 221,76  
7 79.16.01 Φράγμα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm OIK-7914 m2 21,60 0,55 11,88  
8 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 ΟΙΚ-7921 kg 34,80 1,35 46,98  
ΣΥΝΟΛΟ: 2.010,07
Φ. Π. Α. 24 % 482,42€
ΣΥΝΟΛΟ 2.492,49

CPV: 45262330-3  Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

TEXNIKH EKΘΕΣΗ