Πρόσκληση για “Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο και σκυρόδεμα στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 16-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ: -4.603-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                     Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο και σκυρόδεμα στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 «Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο και σκυρόδεμα στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας» ποσού 4.488,80€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 22/05/2019 και ώρα 9.00π.μ. : 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με χρήση ψυχρής ασφάλτου Μ3 40,00€ 65,50 2.620,00€
2 Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με χρήση σκυροδέματος Μ3 50,00€ 20,00 1.000,00€
      Σύνολο 3.620,00€
      ΦΠΑ 24% 868,80€
      Γενικό Σύνολο 4.488,80€
CPV: 45233220-7 Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών  

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ