Πρόσκληση για “Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις θέσεις Κερασούλες και Λαφοκαρτέρη της Τ.Κ. Αμοργιανών, Δ.Ε. Ινάχου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αμφιλοχία: 27-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ: -6.075-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                  ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις θέσεις Κερασούλες και Λαφοκαρτέρη της Τ.Κ. Αμοργιανών, Δ.Ε. Ινάχου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 69-6262.001 «Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις θέσεις Κερασούλες και Λαφοκαρτέρη της Τ.Κ. Αμοργιανών, Δ.Ε. Ινάχου» ποσού 3.031,80€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαίρεση μεμονωμένων φθαρμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,  με χρήση συνηθών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) m3 42,00 5,25 220,50
2 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση επαλειφόμενου σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 m3 95,00 5,25 498,75
3 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων m3 19,00 5,25 99,75
4 Αντικατάσταση τμημάτων σωλήνων πολυαιθυλενίου (PE) διαμέτρου DN 90mm/ PN 10atm m 12,00 54,00 648,00
5 Αντικατάταση καμπύλων, ταυ, συστολών τύπου PN 10 atm kg 3,50 48,00 168,00
6 Αντικατάσταση σε φθαρμένες δικλείδες  χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm τεμ. 250,00 3,00 750,00
7 Επισκευή στεγανοποιητικής επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως m2 20,00 3,00 60,00
      Σύνολο 2.445,00€
      ΦΠΑ 24% 586,80€
      Γενικό Σύνολο 3.031,80€
 CPV: 50514200-3   Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενής

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ