ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

Αμφιλοχία          14-7-2017

Αριθ.  Πρωτ.    -9054 –

 ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την συντήρηση των οδών και κοινόχρηστων χώρων και εργασιών διαμόρφωσης στο Δήμο Αμφιλοχίας ΔΕ Ινάχου.
  2. Τον ΚΑ 30-6662.014 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-418 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 73/22-5-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη 20-7-2017 ώρα 12.00μμ :  

 

 Α/Α Είδος  

μ.μ.

εκτιμ. τιμή μον. ποσότητα δαπάνη
1 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος  C16/20 m3 65,00 248 16.120
Σύνολο: 16.120
ΦΠΑ 24 %:  3.868,80
ΣΥΝΟΛΟ: 19.988,80
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 11,20
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 20.000,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 11-5-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 305/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος (ΑΔΑ: Ω567ΩΨΞ-ΖΝΞ)

 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ