ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CAD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος Αμφιλοχία 11-7-2017
Αριθ. Πρωτ. – 8775 –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κατάλληλου λογισμικού CAD για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας
4. Τον ΚΑ 10-7134.007 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-462 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 73/22-5-2017 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη 12-7-2017 :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)