ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αμφιλοχία 12-7-2017
Αριθ. Πρωτ. – 8.850 –
ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για την
κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
4. Τον ΚΑ 35-6662.002 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-441 η οποία
έχει εγκριθεί με την αριθ. 81/8-6-2017 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω
είδη μέχρι Πέμπτη 13-7-2017 και ώρα 12.00μμ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)