ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία       13/10/2017 

 Αριθ.  Πρωτ.     –  14.020–

 

                     ΠΡΟΣ

     Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  αντιπληγματικής βαλβίδας λυμάτων για αντικατάσταση παλαιάς στο αντλιοστάσιο λυμάτων της πόλης της Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 25-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-621 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τρίτη  17-10-2017  και ώρα 12.00μ.μ.:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ.   Τιμή μονάδας Αξία
1 Αντιπληγματική βαλβίδα διαφραγματικού τύπου ειδική για λύματα AS-A/Y-30-90 DN 150mm 1 Θέση: Αντλιοστάσιο λυμάτων  Αμφιλοχίας 1.460,00 1.460,00
Σύνολο 1.460,00
ΦΠΑ 24% 350,40
Σύνολο Α 1.810,40
Στρογγυλοποίηση -0,40
Γενικό σύνολο 1.810,00

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 17-8-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 458/2017 Απόφαση Δημάρχου και επισυνάπτονται σε αυτή. (ΑΔΑ: Ω2ΟΛΩΨΞ-ΓΞΜ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

Ω2ΟΛΩΨΞ-ΓΞΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 458 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ