ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 28-8-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 11.005

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση  της προμήθεια αγωγών  – υδρομέτρων  – υλικών
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 25-6662.005 «Προμήθεια αγωγών – υδρομέτρων – υλικών ύδρευσης» ποσού 15.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια αγωγών – υδρομέτρων – υλικών ύδρευσης  μέχρι την Τετάρτη 30-8-2017 και ώρα 12.00μ.μ.

α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Εκτι. Τιμή ΣΥΝΟΛΟ
1 HΛEKTPOMOYΦA PE 100 Φ32 ΤΜΧ 100 1,89 189,00
2 HΛEKTPOMOYΦA PE 100 Φ63 16ATM ΤΜΧ 100 3,36 336,00
3 HΛEKTPOMOYΦA PE 100 Φ90 16ATM ΤΜΧ 65 7,10 461,50
4 HΛEKTPOMOYΦA PE 100 Φ110 ΤΜΧ 40 5,90 236,00
5 HΛEKTPOMOYΦA Φ90 25ATM ΤΜΧ 8 16,71 133,68
6 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ110 6ΑΤΜ Μ. 150 4,25 637,50
7 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 10ΑΤΜ Μ. 200 3,46 692,00
8 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ32 16ΑΤΜ Μ. 2000 0,71 1.420,00
9 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ40 16ΑΤΜ Μ. 500 1,22 610,00
10 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ50 16ΑΤΜ Μ. 450 1,78 801,00
11 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 20ΑΤΜ Μ. 200 5,87 1.174,00
12 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 25ΑΤΜ Μ. 200 7,18 1.436,00
13 YΔPOMETPO 1/2″ ΤΜΧ 200 14,23 2.846,00
14 ΣYNΔEΣMOΣ ΠOΛYAIΘ.ENIΣ/NOΣ 32X32 IΣIOΣ ΤΜΧ 65 6,41 416,65
15 ΣYNΔEΣMOΣ ΠOΛYAIΘ.ENIΣ/NOΣ 50X50 IΣIOΣ ΤΜΧ 10 13,00 130,00
16 ΣYNΔEΣMOΣ ΠOΛYAIΘ.ENIΣ/NOΣ 25X25 IΣIOΣ ΤΜΧ 65 5,04 327,60
17 ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΕΝΙΣ/ΝΟΣ 32Χ1 ΙΣΙΟΣ ΤΜΧ 60 3,47 208,20
18 ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΕΝΙΣ/ΝΟΣ 63Χ2 ΙΣΙΟΣ ΤΜΧ 3 13,88 41,64
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 12.096,77
ΦΠΑ 24% 2.903,22
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 15.000,00

Για τα προς προμήθεια υλικά έχουν συνταχθεί τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 367/2017 Απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ: 7ΚΨ9ΩΨΞ-342), και είναι προς διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο τμήμα.

Τα προς  προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2017 για τη σωστή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α 491