Πρόσκληση για προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60425
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Πατρινούδη Θ.
 Αμφιλοχία    2/12/20
 
Αριθ.  Πρωτ.     – 11.472 –
 
                     ΠΡΟΣ
      Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

                               Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει σήμερα
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 4. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 30-7135.07
 5.  Το πρωτογενές αίτημα  20REQ007737310 2020-11-30 του τμήματος Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών  με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης
 6. Το υπ. αριθμ. 11.011/19-11-20 τεκμηριωμένο αίτημα
 1. Την υπ. αριθμ. Α867/30-11-20 , (ΑΔΑ:6Ζ48ΩΨΞ-8ΞΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 3.968,00  ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση – ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ                20REQ007754334 2020-12-02)
 2. Την 29-10-20  μελέτη του Τμήματος  Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών
 3. Την  αριθμ. 328/2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σηματοδότησης»

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της ανωτέρω  προμήθειας   μέχρι την  ημέρα Δευτέρα  7/12/20 και ώρα 8.30 π.μ. .

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Κυρτός καθρέπτης  Φ 60 με γείσο TEM 30 100,00 3.000,00
2 Πινακίδες Stop ΤΕΜ 2 50,00 100,00
3 Πινακίδες απαγόρευσης εισόδου ΤΕΜ 2 50,00 100,00
  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     3.200,00
  ΦΠΑ 24%     768,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     3.968,00

 

Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την ανάθεση ή την υπογραφή της σύβασης εάν είναι άνω των 2.500 ευρώ καθαρή αξία .. Οι ποσότητες των ειδών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές  και μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία

 

Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
 • έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Επιτρέπει στο δήμο Αμφιλοχίας την καταγραφή των στοιχείων της επιχείρησης στις εφαρμογές του  όπως και την ανάρτηση τους  όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία
 1. Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Φορολογική Ενημερότητα

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ