Πρόσκληση για προμήθεια υλικών για συντήρηση εξωτερικού χώρο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 1/12/20

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 11.398-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                           

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου                30500 Αμφιλοχία                                                              

ΤΗΛ: 2642 3 60444, FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/201
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας : « Προμήθεια υλικών για συντήρηση εξωτερικού χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2020 ΚΑ 30-6662.002 «Προμήθεια υλικών για συντήρηση εξωτερικού χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας» ποσού 575,60

 Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την ακόλουθη προμήθεια μέχρι την Δευτέρα  7/12/2020 και ώρα 9.00π.μ. :

 

α/α

Είδος

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

Ενδεικτικό κόστος (€)

Δαπάνη

(€)

1

Άμμος

m3

10,00

28,23

282,3

2

Τσιμέντο (50kg)

kg

4,00

6,70

26,80

3

Ασβέστης (25kg)

kg

5,00

2,40

12,00

4

Τούβλα

τεμάχιο

60,00

0,14

8,40

5

Ράμμα

συσκευασία

1,00

κατ’αποκοπή

1,21

6

Μυστρί

τεμάχια

1,00

κατ’αποκοπή

8,06

7

Πρόκες

kg

1.00

7,50

7,50

8

Τουβλέτες

τεμάχια

120,00

0,72

86,40

9

Μίγμα Χρώματος ασβέστη

         kg

15,00

2,10

31,50

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

464,17

 

 

 

 

ΦΠΑ

111,40

 

 

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

+0,03

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

575,60

 

 

 

Για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειαςς η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί ύστερα από έκδοση του σχετικού παραστατικού και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το παραδόσει σε χρονική προθεσμία 5 ημερών. Για την παραπάνω προμήθεια έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                               

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ